REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

 

§ 1.

1. Organizatorem kursów i szkoleń jest NBS Kosmetyka Profesjonalna Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Bytomiu. Osobą prowadzącą Ośrodek jest Danuta Łazarczyk, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności: 41-902 Bytom, ul. Piłsudskiego 30, NIP 954 002 40 32.

2. Organizator wpisany jest do wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bytomia pod nr KEO.4430.I.2.2018 oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00096/2013

3. Organizator prowadzi w formach pozaszkolnych kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w szczególności z zakresu: kosmetologii estetycznej, kosmetyki profesjonalnej, wizażu, stylizacji i zdobienia paznokci, przedłużania i stylizacji rzęs.

4. Kursy i szkolenia odbywają się w salach szkoleniowych zlokalizowanych w siedzibie organizatora, a także w salach i obiektach wynajmowanych na cele szkoleniowe na terenie całej Polski. Dokładna lokalizacja i termin każdego szkolenia publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Organizatora.

5. Organizator zapewnia odpowiednie wyposażenie sal szkoleniowych w umeblowanie, urządzenia i środki dydaktyczne dostosowane do rodzaju i tematyki prowadzonego kursu lub szkolenia.

§ 2.

1. Oferta kursów i szkoleń zawierająca szczegółowy opis programu nauczania i harmonogramu każdego kursu i szkolenia publikowana jest na stronie internetowej Organizatora. Opis kursu lub szkolenia zawiera informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla uczestnika, o ile dla danego kursu lub szkolenia niezbędne jest posiadanie określonego wykształcenia, kwalifikacji lub umiejętności. Opis kursu lub szkolenia określa miejsce i termin zajęć szkoleniowych oraz czas ich trwania.

2. Informacja o każdym kursie i szkoleniu określa kwotę opłaty, której wniesienie przez uczestnika jest wymogiem zakwalifikowania na kurs lub szkolenie, a także kwotę zadatku, wymaganą do zarezerwowania miejsca dla uczestnika w wybranym kursie lub szkoleniu.

3. Warunkiem udziału w kursie lub szkoleniu jest dokonanie przez uczestnika zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem i wpłata zadatku przelewem na rachunek bankowy Organizatora co najmniej 7 dni przed dniem kursu lub szkolenia oraz wniesienie pozostałej części opłaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu lub szkolenia przelewem albo gotówką (w przypadku przelewu decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora). W przypadku kursów lub szkoleń, w których od uczestników wymagane jest posiadanie określonego wykształcenia lub kwalifikacji, warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w kursie lub szkoleniu jest przedstawienie Organizatorowi stosownych dokumentów poświadczających wykształcenie lub kwalifikacje, a w szczególnych przypadkach także udokumentowanego doświadczenia zawodowego (praktyki) o ile stanowi ono wymóg kwalifikacyjny do udziału w danym kursie lub szkoleniu. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzone są wyłącznie dla osób dorosłych i warunkiem udziału jest ukończenie przez uczestnika 18 lat, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia danego kursu lub szkolenia.

4. W przypadku nie stawienia sią uczestnika na kurs lub szkolenie w wyznaczonym terminie lub rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą kursu lub szkolenia, wpłacony zadatek przepada na rzecz Organizatora.

5. W przypadku zgłoszenia się na kurs lub szkolenie mniejszej liczby uczestników niż przewidziana dla danego rodzaju kursu lub szkolenia, Organizator ma prawo wyznaczyć inny termin, powiadamiając o tym uczestników. W przypadku braku zgody uczestnika na udział w kursie lub szkoleniu w innym terminie ma on prawo odstąpić od umowy oraz zwrotu wpłaconego zadatku lub wniesionej opłaty za udział w kursie lub szkoleniu.

§ 3.

1. Zajęcia szkoleniowe w ramach danego kursu lub szkolenia rozpoczynają się o godz. 9.00. Czas trwania danego dnia szkoleniowego wynika z harmonogramu opartego na planie nauczania i wynikającego z zakresu tematycznego danego kursu lub szkolenia. Dzienny wymiar zajęć szkoleniowych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych. W trakcie każdego dnia szkoleniowego przewidziane są co 3 godziny przerwy regeneracyjne (15 min.), a przy zajęciach trwających ponad 6 godzin Organizator zapewnia gorący posiłek.

2. Zajęcia szkoleniowe każdego kursu lub szkolenia prowadzone są przez kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do danego programu nauczania w ramach określonego kursu lub szkolenia.

3. Warunkiem zaliczenia danego kursu lub szkolenia przez uczestnika jest osobisty udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych, zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej (100% obecności), a także uzyskanie pozytywnej oceny egzaminacyjnej obejmującej sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych na poziomie minimum 61% według przyjętej skali i kryterium oceny.

4. Uczestnik kursu lub szkolenia, który uzyskał zaliczenie otrzymuje wystawiony przez Organizatora imienny certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym danego kursu lub szkolenia. Zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia wydawane są według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017r. poz.1632).

5. Uczestnicy poszczególnych kursów lub szkoleń otrzymują opracowane przez Organizatora materiały szkoleniowo-dydaktyczne. Wszystkie materiały dydaktyczne, używane podczas zajęć oraz udostępniane uczestnikom, w tym skrypty, prezentacje, a także inne tego rodzaju materiały opracowane lub udostępniane uczestnikom, objęte są ochroną prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej i z tego tytułu nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub udostępniane przez uczestników kursów lub szkoleń osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

§ 4.

1. Przed rozpoczęciem każdego kursu lub szkolenia uczestnik zostaje powiadomiony przez Organizatora o wymaganiach odnoszących się do posiadania przez uczestnika w trakcie zajęć szkoleniowych odpowiedniej odzieży ochronnej i obuwia, a także – w przypadku niektórych kursów lub szkoleń – także do posługiwania się przez uczestnika własnymi urządzeniami, narzędziami lub akcesoriami.

2. Wszystkie pozostałe materiały, urządzenia, akcesoria, preparaty i kosmetyki niezbędne do celów szkoleniowych zapewnia Organizator. Uczestnik kursu lub szkolenia nie może używać podczas zajęć szkoleniowych żadnych własnych materiałów, urządzeń, akcesoriów, preparatów lub kosmetyków, bez uzyskania wyraźnej zgody szkoleniowca prowadzącego zajęcia dydaktyczne.

3. W odniesieniu do każdego rodzaju kursu lub szkolenia Organizator określa czy część praktyczna zajęć dydaktycznych prowadzona będzie na fantomach (sztucznych skórach, modelach dłoni, stóp i innych tego rodzaju akcesoriach), czy na modelkach, które zapewnić jest zobowiązany uczestnik szkolenia albo zapewnia ich udział Organizator, czy też poszczególne zabiegi wykonywane będą wzajemnie na sobie przez uczestników danego kursu lub szkolenia.

4. Każdy uczestnik kursu lub szkolenia zobowiązany jest stosować się ściśle do poleceń szkoleniowca w zakresie dotyczącym wymogów sanitarno-higienicznych oraz zasad ochrony przeciwpożarowej i BHP, a także procedur odnoszących się do wykonywania poszczególnych rodzajów zabiegów, objętych programem nauczania w części praktycznej kursu lub szkolenia.

5. Szkoleniowiec prowadzący zajęcia dydaktyczne ma prawo wykluczyć uczestnika z kursu lub szkolenia w przypadku nie stosowania się przez niego do poleceń lub naruszania zasad lub poleceń określonych w pkt. 2 i 3, albo nie spełnienia wymogów określonych w pkt. 1.

6. W przypadku wyrządzenia przez uczestnika szkody, będącej następstwem naruszenia zasad określonych w pkt. 3 Organizator ma prawo dochodzić od uczestnika odpowiedniego odszkodowania adekwatnego do rodzaju i rozmiarów wyrządzonej szkody.

7. W trakcie trwania zajęć dydaktycznych uczestnicy nie mogą w żadnej formie rejestrować ich przebiegu ani ich utrwalać w postaci obrazu lub dźwięku, a także - poza czasem zajęć dydaktycznych - wykonywać jakichkolwiek zdjęć innych uczestników zajęć, modelek lub szkoleniowców bez uzyskania ich wyraźnej zgody . W trakcie zajęć dydaktycznych zabronione jest wnoszenie do sal zajęciowych telefonów komórkowych, tabletów, kamer i innych urządzeń elektronicznych podobnego rodzaju.

8. Organizator ma prawo rejestrować przebieg zajęć dydaktycznych lub poszczególne jego części oraz utrwalać i publikować wizerunek uczestnika, modelki lub szkoleniowca w postaci materiałów dydaktycznych lub do celów marketingowych na potrzeby Organizatora, związane z prowadzoną działalnością szkoleniową. Każdy Uczestnik, biorąc udział w kursie lub szkoleniu, wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań ze szkolenia, a także jego wizerunku lub głosu.

9. Każdy uczestnik kursu lub szkolenia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Obowiązku informacyjnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora, który określa w szczególności zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych uczestników kursów i szkoleń stosownie do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”).

Bytom, dnia 31 maja 2019 r.